News

Kurz "Location Management"

Medzinárodná asociácia filmových agentúr (AFCI) pripravila v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou lokačných manažérov (LMGI) online vzdelávací kurz prioritne určený záujemcom o získanie informácií v oblasti lokačného manažmentu.

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku a pokrýva širokú škálu tém vrátane prieskumu lokácií, plánovania, príprav, rozpočtovania, získavania povolení na nakrúcanie, fotografovania lokácií, ako aj prehľad zákonov a predpisov či podmienky dopravy, bezpečnosti a vybavenia pre nakrúcanie. Kurz sa zaoberá aj tým, ako efektívne spolupracovať s rôznymi subjektami zapojenými do výroby audiovizuálnych diel, vrátane filmových agentúr, vlastníkov nehnuteľností, obyvateľov a obchodných subjektov. Počas kurzu sa účastníci dozvedia, akú úlohu zohrávajú lokační manažéri v širších okruhoch odvetvia, ako zabezpečovať rozmanitosť a rozdelenie pracovnej sily, dodržiavať opatrenia voči šíreniu ochorenia COVID-19, ako aj bezpečnosť a udržateľnosť na filmových lokáciách. Absolventi, ktorí sa kurzu úspešne zúčastnia, získajú certifikát AFCI/LMGI o absolvovaní kurzu.

Audiovizuálny fond a Slovenská filmová agentúra (SFA) v rámci poskytovania nefinančnej podpory fyzickým osobám pôsobiacim v audiovízii ponúkajú slovenským záujemcom o tento kurz možnosť bezplatnej účasti na ňom, pričom účastnícky poplatok uhradí fond. V prípade záujmu požadujeme zaslanie krátkeho motivačného listu a profesijný životopis, následne po absolvovaní kurzu každý účastník napíše svoju správu.

Písomné vyjadrenie záujmu o účasť na kurze spolu s uvedenými prílohami zasielajte elektronickou poštou na adresu zuzana.bielikova@filmcommission.sk v termíne do 15. februára 2022. Vybraným účastníkom pošle SFA informácie o ďalšom postupe.

Dátum: 31.01.2022