Dotácia na oprávnené výdavky

Dotácia na oprávnené výdavky

Dotácia na 33 % oprávnených výdavkov na film alebo televíznu produkciu na Slovensku

Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu:

JEDNODUCHÝ PROCES BEZ SKRYTÝCH POPLATKOV

Doba oprávnenosti výdavkov začína po registrácii:

  1. Registrujte projekt za 1 000 EUR.
  2. Po registrácii projektu dostane producent registračný certifikát. Doba oprávnenosti výdavkov (tri roky) začína po vydaní registračného certifikátu.
  3. Filmový projekt musí spĺňať kritériá kultúrneho testu.
  4. Ak osvedčenie o registrácii filmového projektu fond vydá do 31. augusta bežného kalendárneho roka, úhrada plánovanej dotácie na tento projekt môže byť uskutočnená z rozpočtu fondu na nasledujúci rok. Dotácie na projekty, ku ktorým fond vydá osvedčenie o registrácii po 31. auguste, môžu byť uhradené až o rok neskôr.
  5. Oprávnené výdavky: skutočne vynaložené a vyplatené náklady, vrátane autorských honorárov a súvisiacich poplatkov vyplatených hercom a štábu, ktorí sú platcami dane na Slovensku; náklady priamo spojené s realizáciou projektu, náklady vyplatené subjektom s daňovým domicilom v Slovenskej republike alebo náklady, pri ktorých bola odpočítaná a vyplatená daň v Slovenskej republike.
  6. V rámci oprávnených výdavkov neexistuje žiadne obmedzenie; ani požiadavka na zaručenie distribúcie vzniknutých diel na území Slovenska.
  7. Nárok na vyplatenie dotácie na oprávnené výdavky vzniká potom, čo žiadateľ vyplatil všetky požadované výdavky a doručil úplnú účtovnú závierku žiadateľa zostavenú k dátumu, ktorý nie je skorší ako tri mesiace pred podaním žiadosti a správu auditora.