Slovenská filmová agentúra

Slovenská filmová agentúra

Zmeny v podpornej schéme činností Slovenského audiovizuálneho fondu viedli k zriadeniu Slovenskej filmovej agentúry (SFA), ktorá sa stala novou organizačnou súčasťou Fondu. Je to ďalší krok na ceste Slovenska stať sa atraktívnejším a dostupnejším partnerom pre zahraničné filmové produkcie i domácich investorov.

Hlavné úlohy SFA sú nasledovné:


SFA sa snaží dosiahnuť tieto ciele pomocou aktívnej prezentácie ako na Slovensku, tak aj na medzinárodnom filmovom trhu, počas osobných stretnutí i špeciálnych podujatí. SFA vytvára a neustále aktualizuje verejnú databázu filmovej infraštruktúry v Slovenskej republike, vytvorila webovú stránku, a tiež aj tlačené materiály o slovenskom audiovizuálnom prostredí, spravuje poskytovanie odborného poradenstva a udržiava aktívnu spoluprácu so zahraničnými filmovými agentúrami a profesionálnymi audiovizuálnymi organizáciami. SFA je členom Európskej siete filmových agentúr (European Film Commissions Network – EUFCN) a Medzinárodnej asociácie členov filmových komisií (Film Commissioners International – AFCI).

SFA sa v prvom rade snaží pritiahnuť producentov celovečerných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel do regiónov Slovenska a zefektívniť výhody audiovizuálnej produkcie v slovenských regiónoch pre zahraničných aj domácich producentov a investorov. Druhotným účelom je podpora turizmu v jednotlivých regiónoch.

Ak nakrúcate na Slovensku, Slovenská filmová agentúra je vašim prvým kontaktným bodom

Slovenská filmová agentúra spája profesionálov a poskytuje odborné poradenstvo. Je k dispozícii každému, kto chce na Slovensku vytvárať audiovizuálny obsah, či už ide o celovečerný, dokumentárny alebo animovaný film, televízny seriál alebo reklamu.

SFA vám môže pomôcť:

Náš tím 

Zuzana Bieliková

film commissioner

On June 1st 2018, Zuzana Bieliková was appointed the manager of SFC. She is a Prague´s FAMU production graduate having worked on various professional positions in film production for almost 15 years. She has also actively devoted herself to foreign film marketing, where she has gained worthy knowledge of the current situation on the film and television market in an international context. She has experience with managing projects for important film and television events (Marché du film in Cannes, European Film Market in Berlin, Discop and other) as well as a large database of contacts of film professionals.

Eva Pospíšilová

project manager

Eva Pospíšilová strengthened the team of the Slovak Film Commission in October 2018. She graduated with honors as an actor on the Academy of Performing Arts in Prague. During her professional life, in addition to her performing life, she collected experiences as theater, TV and film production, in event management, cultural diplomacy and business. All these experiences are now making the Slovak Film Commission work.

Slovenský audiovizuálny fond

Slovenský audiovizuálny fond je od roku 2010 najvýznamnejšou inštitúciou na financovanie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Cieľom Fondu je podpora celého hodnotového reťazca, od vývoja, produkcie, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel, kín, festivalov, výskumu, vzdelávacích aktivít, inovácií a technológií. Recipienti finančných prostriedkov od Fondu sú fyzické osoby alebo právnické osoby registrované v Slovenskej republike.

Fond má nasledujúce základné ciele:

Celková poskytnutá podpora (štandardné dotácie na audiovizuálnu kultúru):

Maximálna výška dotácie udelená jednému projektu/žiadateľovi:

KOPRODUKCIA S MENŠINOVÝM PODIELOM

Viac informácií nájdete na: www.avf.sk

 

The Slovak Audiovisual Fund

The Slovak Audiovisual Fund, operating since 2010, is the main public funding institution for the Slovak audiovisual culture and industry. The aim of the Fund is to support the entire film value chain - development, production, distribution and promotion of audiovisual works, cinemas, festivals, research, training activities, innovations and technologies. Recipients of financing from the Fund shall be individuals or legal entities registered in the Slovak Republic.

The Fund has the following essential goals:

Total support provided (standard grants for audiovisual culture):

The maximum given to one standard grant project/application:

MINORITY CO-PRODUCTIONS:

For more info, visit: www.avf.sk