News

Zmena v termíne uzávierky v programe 5

Upozornenie pre žiadateľov v programe 5

V súvislosti s registráciou nových filmových projektov, ku ktorým žiadatelia plánujú čerpať v roku 2023 finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, kancelária Audiovizuálneho fondu upozorňuje, že žiadosti o registráciu takýchto projektov musia byť fondu doručené najneskôr do 1. augusta 2022. Vzhľadom na zákonom určený priebeh a lehoty administratívneho procesu súvisiaceho s registráciou filmových projektov kancelária fondu nemôže žiadateľom garantovať, že nové filmové projekty, ku ktorým žiadatelia doručia fondu žiadosti po 1. auguste 2022, budú súčasťou zoznamu filmových projektov určených pre podporu v roku 2023. Tie filmové projekty, ktoré nebudú uvedené v zozname, bude môcť fond podporiť až z rozpočtu na rok 2024.

Toto upozornenie sa netýka zaregistrovaných filmových projektov, ku ktorým už fond v predchádzajúcom období vydal platné osvedčenie o registrácii. K týmto zaregistrovaným filmovým projektom kancelária fondu priebežne uskutočňuje aktualizáciu predpokladaného čerpania na príslušný rozpočtový rok.

Dátum: 19.07.2022