News

Výnimka pre umelcov pred kamerou

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti Ministerstva kultúry SR a zástupcov audiovizuálneho priemyslu prijal 11. mája 2020 opatrenie rozširujúce výnimku z používania ochranných prostriedkov dýchacích ciest (rúška) pre účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu.

Audiovizuálny fond víta prijaté opatrenie ÚVZ, ktoré je výsledkom aktívneho prístupu Ministerstva kultúry SR a profesijných združení k riešeniu situácie, v ktorej sa ocitla audiovizuálna kultúra a priemysel na Slovensku po vypuknutí pandémie COVID-19. Pri dôslednom rešpektovaní týchto opatrení je totiž možné operatívne začať alebo obnoviť výrobu audiovizuálnych diel. Náklady, ktoré producentom vzniknú a budú uhradené v súvislosti s dodržaním podmienok určených ÚVZ, bude fond považovať za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou projektu.

Začiatkom mája sa zástupcovia audiovizuálneho priemyslu v záujme čo najskoršieho obnovenia audiovizuálnej výroby a zmiernenia ekonomického dopadu pandémie COVID-19 na priemysel dohodli na samoregulačných opatreniach bezpečnej výroby audiovizuálnych diel. Na základe týchto opatrení sa v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR obrátili na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o udelenie nevyhnutnej výnimky pre výkonných umelcov.

Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku udelil a zároveň vymedzil podmienky, ktoré musia producenti splniť, aby sa mohli opäť venovať výrobe projektov::

  • vykonať test RT-PCR na ochorenie COVID-19 umelcom pred nakrúcaním, výrobou alebo podaním umeleckého výkonu; test musí mať negatívny výsledok, nesmie byť starší ako 4 dni, ak činnosť umelca trvá dlhšie, test je nutné obnoviť min. raz za 14 dní,
  • zabezpečiť odstup min. 2 metre medzi umelcami a ďalšími osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti; odstup sa nemusí dodržiavať medzi umelcami navzájom,
  • zabezpečiť dezinfekciu rúk pre umelcov i ďalšie osoby prítomné na mieste umeleckej činnosti,
  • pravidelne dezinfikovať miesto umeleckej činnosti, interiéry pravidelne vetrať,
  • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám, ktorým sa meraním zistí telesná teplota 37 °C a viac alebo prejavujú iné príznaky ochorenia COVID-19.

 

Profesijné združenia a zástupcovia slovenského audiovizuálneho priemyslu ďakujú Úradu verejného zdravotníctva SR za ústretovosť a Ministerstvu kultúry za pomoc a podporu pri presadení výnimky. Zároveň potvrdzujú svoj záväzok seriózne a zodpovedne dodržiavať pravidlá stanovené opatrením ÚVZ, ako aj vlastné samoregulačné opatrenia, ktoré sa budú priebežne dopĺňať a spresňovať na základe vývoja epidemiologickej situácie.

Dátum: 12.05.2020