News

Dôležité informácie pre žiadateľov

Audiovizuálny fond podrobne sleduje a zodpovedne vyhodnocuje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou infekcie COVID- 19. Uvedomujeme si naliehavosť vzniknutej situácie, ako aj nevyhnutnosť prijímaných opatrení. Viaceré z nich sa priamo dotýkajú nielen administratívy a orgánov fondu, ale najmä žiadateľov či prijímateľov finančných prostriedkov a sprostredkovane aj mnohých osôb, ktoré sa aktívne podieľajú na realizácii projektov podporených fondom.

Za prvoradé považujeme ubezpečiť všetkých, že aj napriek primárnym administratívnym opatreniam (zrušenie stránkových hodín pre verejnosť, prechod zamestnancov fondu na výkon práce doma, zrušenie naplánovaných rokovaní rady a dozornej komisie) kancelária fondu v plnej miere funguje, všetky jej dôležité činnosti sú zabezpečené a kontakt so žiadateľmi naďalej prebieha elektronickou poštou alebo telefonicky. Aktuálne kontakty môžu žiadatelia nájsť na webovom sídle fondu.

Pokiaľ ide o finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry a priemyslu, Audiovizuálny fond z vytvorenej rezervy uhrádza predovšetkým záverečné splátky poskytnutých dotácií a tiež splátky na tie projekty, ktoré aj napriek vzniknutej situácii nevyhnutne musia pokračovať vo svojej realizácii, aby sa tak predišlo možným škodám. Hoci prvý raz v doterajšej histórii fondu sme nielen v ohrození pandémiou, ale aj v situácii, keď ministerstvo kultúry bez uvedenia dôvodov stále fondu nepredložilo zmluvu o poskytnutí zákonom garantovaných financií zo štátneho rozpočtu na bežný rozpočtový rok, zatiaľ sa fond vďaka svojmu zodpovednému hospodáreniu neocitol v stave platobnej neschopnosti a pokračuje v nevyhnutných úhradách schválených dotácií. V tejto súvislosti však prosíme prijímateľov, aby dôsledne zvážili svoje nároky voči fondu a aby nám oznámili najmä tie prípady, ktoré naozaj neznesú odklad.

V „prvej línii“ všeobecne prijatých opatrení kvôli koronavírusu sa ocitli prevádzkovatelia kín, usporiadatelia festivalov či iných podujatí a distributéri filmových diel. Zatvorené kiná, zrušené podujatia a odložené premiéry nových filmov sa bezprostredne dotknú aj mnohých prijímateľov a prispievateľov do fondu. Audiovizuálny fond citlivo vníma ich situáciu, ktorú spoločne pomenovali Združenie prevádzkovateľov kín a Únia filmových distributérov SR vo svojej otvorenej výzve predsedovi vlády. Prevádzkovateľom kín v tejto súvislosti dávame do pozornosti aj pripravované opatrenia, ktoré už prezentovali predstavitelia ministerstva hospodárstva: výplaty zamestnancov postihnutých podnikov môžu byť oslobodené od sociálnych aj zdravotných odvodov a od dane z príjmu, pričom toto opatrenie by malo platiť pre firmy, ktoré musia rozhodnutím štátu zatvoriť svoje prevádzky (čo sú aj kiná).

Z pozície Audiovizuálneho fondu je však v tejto situácii vhodnejšie pristupovať ku každému žiadateľovi individuálne a na základe podrobných informácií rozhodnúť o krokoch, ktorými fond môže v tejto oblasti reálne pomôcť.

Ide najmä o tieto opatrenia:

- akceptovanie nevyhnutných a skutočne uhradených výdavkov na podporené filmové festivaly či prehliadky, ktorých sa priamo dotkol zákaz verených podujatí tesne pred plánovaným termínom ich uskutočnenia,

- súhlas s presunom zrušeného podujatia na iný termín a s tým súvisiaca úprava zmluvy s fondom,

- podrobné vyčíslenie odôvodnených a už uhradených výdavkov aj s možnosťou zvýšenia poskytnutej dotácie na tie podujatia, ktoré sa záväzne uskutočnia v náhradnom termíne počas roka 2020,

- odloženie splátok pôžičiek poskytnutých z fondu,

- odloženie úhrady príspevku do fondu pre tých prevádzkovateľov kín, ktorým aktuálny výpadok príjmov zo vstupného preukázateľne spôsobí dočasnú platobnú neschopnosť,

- operatívne poskytnutie krátkodobej bezúročnej pôžičky z fondu na pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov najmä malým kinám, ktoré nemajú reálnu možnosť čerpať finančné zdroje zo svojej rezervy alebo z rozpočtu zriaďovateľa.

Na závažnosť dôsledkov vzniknutej situácie pre audiovizuálne prostredie upozornila svojím otvoreným listom aj Slovenská filmová a televízna akadémia. Aj keď fond nemá zákonné možnosti riešiť závažné či dokonca existenčné problémy mnohých osôb, ktoré sa zúčastňujú na realizácii filmových projektov, uvedomujeme si zložitosť vzniknutej situácie. V rámci svojich možností preto radi vyjdeme v ústrety najmä tým žiadateľom, ktorí kvôli prevencii voči COVID-19 museli prerušiť produkciu svojich filmov či iných projektov alebo odložiť ich distribučnú premiéru. Pre takéto odôvodnené prípady je fond pripravený zabezpečiť dodatky k zmluve, ktorými sa môže vyriešiť najmä nové určenie splátok dotácie, odklad termínu vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov, neskoršie dodanie vecných výstupov z realizácie podporeného projektu alebo odklad splátky pôžičky poskytnutej na produkciu audiovizuálneho diela.

V súvislosti s nakrúcaním audiovizuálnych diel na Slovensku zároveň vyzývame všetkých podporených žiadateľov, aby zodpovedne zvážili nevyhnutnosť pokračovania v realizácii svojich projektov a aby nám oznámili akékoľvek závažné skutočnosti, ktoré môžu znamenať prerušenie či dokonca ohrozenie jednotlivých podporených projektov. V súčasnej situácii je potrebné predovšetkým minimalizovať zdravotné riziká členov filmových štábov, sledovať nariadenia či odporúčania kompetentných orgánov, dodržiavať sprísnené hygienické podmienky a obmedziť aktivity s účasťou väčšieho počtu osôb.

Pokiaľ ide o základnú činnosť, ktorou je prijímanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, fond v nej kontinuálne pokračuje aj v rámci limitovaných administratívnych možností s niektorými opatreniami:

- Pre najbližšie obdobie sú zrušené termíny prezentácií žiadostí pred odbornými komisiami a o ďalšom postupe budeme žiadateľov operatívne informovať. Považujeme za dôležité, aby sa prezentácie uskutočnili v náhradných termínoch a aby sa tak dodržal riadny postup aj práva žiadateľov v celom hodnotiacom procese. Ak v dôsledku vývoja aktuálneho stavu a prijatých bezpečnostných opatrení vyplynie nevyhnutnosť prijať rozhodnutia o podaných žiadostiach v neskoršom termíne, fond bude túto situáciu riešiť. Žiadosti v podprograme 2.1.3 (prezentácia a účasť na zahraničných podujatiach) budeme naďalej vyhodnocovať priebežne formou elektronickej komunikácie.

- Plánovaný termín najbližšej uzávierky na podávanie žiadostí určený na 30.3.2020 zostáva nezmenený, nakoľko žiadatelia svoje žiadosti editujú a registrujú online prostredníctvom registračného systému. Ak v odôvodnených prípadoch nebude možné doručiť fondu v určenom termíne tlačené vyhotovenie celej žiadosti alebo niektorých súvisiacich dokumentov (napríklad úradne osvedčená kópia zmluvy s treťou osobou a pod.), fond bude prihliadať aj na tie žiadosti, ktoré boli včas registrované online, no z objektívnych dôvodov (karanténa, obmedzené poštové či notárske služby a pod.) budú fyzicky doručené resp. doplnené neskôr.

- Ak niektorí žiadatelia v podprograme 2.3 (podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel) ako prevádzkovatelia kín z dôvodu zatvorenia svojej prevádzky nebudú môcť do 30.3.2020 vyhotoviť, zaregistrovať a odoslať svoju žiadosť, prosíme, aby nám o tom dali čo najskôr vedieť a fond bude takého prípady riešiť individuálne.

Vopred ďakujeme všetkým za porozumenie aj za zodpovedný prístup k riešeniu problémov, ktoré vznikli či ešte vzniknú v dôsledku aktuálnej situácie. Sme tu s vami a sme tu pre vás. Preto privítame aj ďalšie podnety na to, ako by Audiovizuálny fond mohol v rámci svojich možností a pri dodržaní zákonov i ďalších predpisov efektívne vyjsť v ústrety svojim žiadateľom.

Robert Ťavoda, predseda Rady Audiovizuálneho fondu

Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Dátum: 24.04.2020