News

Oznámenie o vstupe do priestorov AVF a SFA

V nadväznosti na rozhodnutia orgánov štátnej moci upravené vyhláškou č. 259 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len „vyhláška“), upravujú sa s účinnosťou od 22.11.2021 pravidlá a podmienky pre vstup osôb do priestorov sídla Audiovizuálneho fondu a Slovenskej filmovej agentúry.

 

V zmysle prijatých opatrení môže od 22.11.2021 vstúpiť do sídla Audiovizuálneho fondu iba osoba

 

a. kompletne očkovaná (§ 1 ods. 2 vyhlášky),

 

b. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (§ 1 ods. 3 vyhlášky) alebo

 

c. ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR resp. LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

 

Splnenie tohto opatrenia sa preukazuje potvrdením, ktoré vydal príslušný orgán verejného zdravotníctva. Kontrolu potvrdenia a jeho platnosti pri zamestnancoch Audiovizuálneho fondu vykonáva riaditeľ fondu. Kontrolu potvrdenia a jeho platnosti voči tretím osobám vstupujúcim do sídla fondu je oprávnený vykonať ktorýkoľvek zamestnanec fondu prítomný na pracovisku. Ak osoba, ktorá nie je zamestnancom fondu a vstupuje do sídla fondu, nepreukáže splnenie niektorej z podmienok umožňujúcich vstup do sídla fondu, zamestnanec fondu je povinný takúto osobu vyzvať, aby bezodkladne opustila priestory fondu.

 

Termíny osobných pracovných stretnutí s príslušnými administrátorkami v sídle fondu len v čase stránkových hodín je nevyhnutné si dohovoriť vždy vopred telefonicky.

 

Doručovanie úradných písomností je možné osobne kancelárii fondu v čase stránkových hodín v sídle fondu za predpokladu splnenia podmienok pre vstup do sídla fondu.

 

Kancelária fondu však vzhľadom na uvedené opatrenia odporúča doručovanie prostredníctvom zásielok Slovenskej pošty alebo kuriérskymi službami na adresu sídla fondu.

 

Rokovania odborných komisií a orgánov fondu sa v aktuálnej situácii uskutočňujú zásadne online formou.

Dátum: 22.11.2021