News

FILMOVANIE NA SLOVENSKU

#filminslovakiagoodidea

Môžete priblížiť, aké sú hlavné ciele Slovneskej filmovej agentúry a ako podporuje slovenský audiovizuálny priemysel?

V roku 2018 vznikla Slovenská filmová agentúra (SFA) ako osobitná organizačná zložka Audiovizuálenho fondu. Od 1.6.2018 som sa stala jej manažérkou, na základe odporučenia výberovou komisiou vytvorenou zo zástupcov fondu, Slovenského filmového ústavu a producentských asociácií. Pod mojím vedením tak vznikla platforma, ktorá aktívne prezentuje možnosti nakrúcania filmov na Slovensku, mapuje a sprostredkúva aktivity filmových profesionálov a kontinuálne sa venuje práci s domácimi aj zahraničnými producentami, ktorí chcú nakrúcať na Slovensku. K primárnym cieľom SFA patrí zvyšovanie príležitostí pre neštátne investície do audiovizuálnej produkcie v Slovenskej republike, rozvoj filmovej infraštruktúry a propagácia Slovenska ako „filmovej krajiny“.Sekundárnym cieľom je podpora turizmu v jednotlivých regiónoch. SFA sa od svojho vzniku venuje aj propagácií ekologizácie filmového priemyslu a vytvorila enviro platformu pre filmových profesionálov, na ktorej môžu nájsť informácie o tom, ako nakrúcať audiovizuálne projekty s cieľom znižovania dopadu na životné prostredie.

Akými aktivitami dosahuje SFA tieto ciele?

SFA prehlbuje aktívnu spoluprácu so slovenskými organizáciami a inštitúciami fungujúcimi vo filmovom priemysle, ako aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR a s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. SFA je členom Európskej siete filmových agentúr (European Film Commissions Network – EUFCN) a členom Medzinárodnej asociácie členov filmových komisií (Film Commissioners International – AFCI).

Jednou z prvých aktivít bolo vytvorenie značky novej agentúry a jej vizuálnej podoby. Pre účely prezentácie a propagácie SFA vzniklo nové logo, propagačné materiály (letáky, katalóg), samostatné webové sídlo SFA a boli založené profily SFA na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Twitter a Linkedin. Na webovom sídle SFA funguje databáza lokácií a produkčná databáza, ktorá slúži ako základný informačný portál pri komunikácii so záujemcami o nakrúcanie filmov na Slovensku. Zároveň bol vytvorený zoznam „Made in Slovakia“ – sumár zahraničných filmov, ktoré sa realizovali na území Slovenska.

Webové sídlo SFA www.filmcommission.sk bolo spustené vo februári 2019 a predstavuje komplexnú prezentáciu Slovenska ako filmovej krajiny. Obsahuje údaje o krajine, hraniciach, okolitých krajinách, klimatických podmienkach, filmovej a podnikateľskej infraštruktúre a disponuje aj prezentáciou lokácií a profesionálneho prostredia. Funguje v dvoch jazykových mutáciách (angličtina a slovenčina) a slúži ako hlavný zdroj informácií o slovenskom audiovizuálnom priemysle. Záujemcovia o nakrúcanie na Slovensku tam nájdu základnú databázu filmovej infraštruktúry na Slovensku, informácie o úspešných zahraničných projektoch realizovaných na území Slovenska, kontakty na produkčné spoločnosti, dostupné technológie, postprodukčné spoločnosti, animačné štúdiá, zvukové štúdiá, informácie o ubytovacích zariadeniach, doprave a ďalšie. Túto online databázu SFA pravidelne aktualizuje.


Aké prostriedky využíva SFA na prezentáciu svojich aktivít a podávanie informácií filmovým profesionálom a širokej verejnosti?

SFA pravidelne publikuje príspevky na sociálnych sieťach, informuje o svojich aktivitách a udržiava kontakt so slovenskými aj so zahraničnými filmovými profesionálmi. Zároveň sa snaží osloviť potenciálnych nových partnerov. Pre tieto účely si zvolila komunikáciu cez najpopulárnejšie sociálne siete – Facebook, Instagram, Twitter a Linkedin. Profily SFA na sociálnych sieťach boli založené v roku 2018 a postupne s rozvojom aktivít sa zvyšuje aj počet ich sledovateľov. Uverejňované sú väčšinou originálne príspevky, ktoré sa týkajú slovenských lokácií, nakrúcania filmových projektov, profesionálov alebo pripravovaných podujatí. Priestor je venovaný aj environmentálnym aktivitám a podujatiam, ktoré SFA absolvovala alebo organizovala v rámci európskeho projektu Green Screen. Súčasťou prezentácie Slovenska ako filmovej krajiny je aj platená inzercia. Inzercia vyšla v nasledujúcich tlačových a internetových médiách zameraných na filmových profesionálov: Variety, The Hollywood Reporter, The Location Guide, Makers, anglické číslo časopisu Film.sk, katalóg SFÚ.

SFA pravidelne informuje domáce a zahraničné médiá o svojich aktivitách a o súčasnom stave filmového priemyslu formou rozhovorov alebo podávaním osobitných informácií. Médiá, s ktorými SFA doteraz spolupracovala, boli najmä FNE (filmneweurope.com), Variety, The Hollywood Reporter, Screen International, The Location Guide, LA Times, TASR, Kapitál, The Slovak Spectator, Kinorama, Refresher.

Ktoré z kľúčových aktivít počas takmer štyroch rokov fungovania SFA považujete za najdôležitejšie?

SFA funguje ako prvý kontakt pre otázky o filmovej infraštruktúre na Slovensku, kde zahraniční filmári dostanú ucelené informácie na jednom mieste a uľahčuje im tak prvotnú komunikáciu. SFA nadviazala kontakty s ministerstvom zahraničných vecí aj s vybranými zastupiteľstvami SR v zahraničí (napríklad India a USA). Vďaka svojmu proaktívnemu prístupu SFA nadviazala nadštandardné vzťahy s viacerými nezávislými producentami a so zástupcami poskytovateľov streamingových platforiem. So zástupcami Netflixu a Amazonu je SFA v intenzívnom kontakte aj ohľadom pripravovaných nakrúcaní nových projektov. Nadštandardnú spoluprácu má SFA aj s viacerými zahraničnými filmovými agentúrami a s európskou sieťou filmových agentúr EUFCN. V roku 2020 SFA nominovala mesto Banská Štiavnica do súťaže EUFCN Location Award. Banská Štiavnica sa napokon stala jedným z piatich finalistov tejto súťaže, čo dopomohlo k výráznému zviditeľneniu nielen mesta ale aj Slovenska ako filmársky dostupnej a otvorenej krajiny so zaujímavými lokáciami a s atraktívnymi finančnými stimulmi pre nakrúcanie zahraničných projektov.

SFA intenzívne pracuje aj na zriadení regionálnych filmových kancelárií na Slovensku. Rokovania s Košickým samosprávnym krajom by mali viesť k zriadeniu regionálnej filmovej kancelárie v Košiciach v prvom polroku 2022.

Vďaka členstvu v EUFCN a AFCI získala SFA možnosť prepojenia so zahraničnými partnermi, výmenu skúseností, prepojenia databáz, získanie prístupu k informáciám a možnosti ďalšieho vzdelávania zamestnancov a rozvoja filmovej agentúry. Tieto inštitúcie podporujú aj aktivity filmových agentúr v spolupráci s verejnými inštitúciami na Slovensku aj v Európskej únii, podporujú filmový priemysel, organizujú semináre a konferencie, a analyzujú potreby filmových producentov aj ďalších profesionálov pôsobiacich v audiovizuálnej oblasti.

Zriadením a postupným rozširovaním aktívnej činnosti SFA a jej zapojením do medzinárodného projektu „Green Screen Interreg Europe“ získala Slovenská republika významné postavenie v medzinárodnom kontexte a podstatne sa zintenzívnili profesionálne zahraničné kontakty v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Zuzana Bieliková, manažérka SFA

Prezrite si fotogreportáž z nakrúcania seriálu Van Helsing pre Netflix na Slovensku.
Fotografie od @photo_by_mayohirc

Dátum: 27.04.2022